Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
W sąsiedztwie stacji i linii

Ochrona środowiska

Stacje i linie elektroenergetyczne najwyższych napięć zaliczane są do obiektów oddziałujących na środowisko. Dlatego też ich eksploatacja prowadzona jest w ściśle określonych warunkach. Chodzi przede wszystkim o przestrzeganie poziomu hałasu oraz wartości pól elektrycznego i magnetycznego, których źródłem jest aparatura stacyjna, a także przewody linii..

Prace budowlane

W trakcie wykonywania prac budowlanych ochrona środowiska polegać będzie m.in. na prowadzeniu przez wykonawcę – zgodnej z obowiązującymi przepisami – gospodarki odpadami, których najwięcej powstanie najprawdopodobniej przy demontażu starych obiektów.

Podczas prac budowlanych wykorzystany zostanie typowy sprzęt ciężki np. koparki czy dźwigi. Dowóz materiałów budowlanych, konstrukcji stalowych, kabli i przewodów oraz aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej odbywać się będzie istniejącymi lokalnymi drogami, zgodnie z zasadami ustalonymi z ich właścicielami.

Hałas

Główne źródło hałasu na stacji stanowią autotransformatory mocy i służące do ich chłodzenia wentylatory. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej zaplanowana została tak, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w jej otoczeniu, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej, gdzie dopuszczalny poziom hałasu jest ograniczony do wartości 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień.

Zjawiskiem występującym sporadycznie w bezpośrednim sąsiedztwie linii jest hałas – a właściwie szum. Jest słyszalny tylko i wyłącznie w określonych warunkach pogodowych – przy dużej wilgotności powietrza lub mżawce. Jego źródłem jest tzw. ulot. To rodzaj wyładowania elektrycznego zachodzącego przy samej powierzchni przewodów fazowych linii najwyższych napięć.

Pole elektromagnetyczne

Projektując linię i stację, należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego. Pole to ma dwie składowe: elektryczną i magnetyczną. Każda podlega rygorystycznym ograniczeniom w miejscach przebywania ludzi. Badania poświęcone wpływowi pól elektromagnetycznych na organizm człowieka trwają nieprzerwanie od ponad 30 lat. Ich wyniki nie potwierdzają jednak szkodliwego oddziaływania tych pól na zdrowie ludzi. Zbadane są natomiast skutki oddziaływania pól o znacznie większych natężeniach, stąd też wiele krajów, w tym Polska, już wiele lat temu wprowadziło przepisy ograniczające przebywanie ludzi w zasięgu silnych pól elektromagnetycznych. W polskich przepisach funkcjonuje pojęcie dopuszczalnego poziomu każdej ze składowych pola elektromagnetycznego, jakie może występować na terenach dostępnych dla ludzi. Dlatego oddziaływanie stacji i linii musi być ograniczone tak, aby nie zostały przekroczone ich dopuszczalne wartości:

  • 10 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi,
  • 1 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę,
  • 60 A/m w przypadku składowej pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi.

W przypadku stacji elektroenergetycznych natężenie pola elektrycznego może w niektórych miejscach, dostępnych wyłącznie dla osób uprawnionych, przekroczyć dopuszczalne poziomy. Jednak już poza ogrodzeniem stacji natężenie tego pola utrzymuje się na poziomie ok. 0,2 kV/m. Jest to wartość pięćdziesięciokrotnie niższa niż dopuszczalna. Natomiast natężenie pola magnetycznego poza obszarem stacji jest zazwyczaj praktycznie bliskie zera.
Powrót