Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Prywatne działki pod linią

Relacje pomiędzy właścicielem nieruchomości, a właścicielem linii w polskim prawie reguluje instytucja służebności przesyłu. Jest to instrument prawny, określający zakres, w jakim przedsiębiorca może korzystać z fragmentu cudzej nieruchomości, na której zlokalizowana jest, lub będzie, linia. Służebność przesyłu ustanawiana jest w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem danej sieci, w tym przypadku firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., do której reprezentowania upoważniony jest Wykonawca zadania – ELEKTROBUDOWA SA. Przedstawiciele tej firmy będą kontaktować się z właścicielami nieruchomości na trasie projektowanej linii.

Jakie ograniczenia nakłada umowa na właściciela działki?

Najważniejsze ograniczenia dotyczą lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w pasie o szerokości 120 m. Trasę wytyczono jednak przez tereny, które nie są przeznaczone pod zabudowę. Pod linią można przebywać bez jakichkolwiek ograniczeń, a znajdujące się pod nią tereny rolne mogą być nadal uprawiane. Wysokość zawieszenia przewodów w najniższym punkcie (pośrodku przęsła) wyniesie min. 7,8 m. Stanowiska słupów będą od siebie oddalone o ok. 400 m.

Czy po ustanowieniu służebności zmienia się właściciel działki?

Nie, w księdze wieczystej nieruchomości zostanie jedynie wpisana służebność przesyłu, natomiast właściciel nadal dysponuje swoją nieruchomością. Może ją sprzedać, ponieważ służebność związana jest z nieruchomością, a nie właścicielem.

Jak ustalane są kwoty rekompensat dla właścicieli działek pod linią?

Podstawą określenia ich wysokości są operaty szacunkowe wykonane dla obrębów, na których znajdować się będzie linia. Rzeczoznawca majątkowy ustala należną właścicielowi kwotę wynagrodzenia za służebność przesyłu. Oczywiście im dłuższy jest odcinek linii na terenie nieruchomości, tym wyższa jest kwota wynagrodzenia. Wypłaca się ją za każdy metr kwadratowy terenu zajętego przez pas technologiczny. Ponadto właściciel nieruchomości, na której zlokalizowany będzie słup elektroenergetyczny, otrzyma z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie z tytułu trwałego wyłączenia gruntu pod słupem z użytkowania.

Czy kwoty zawarte w umowie uwzględniają odszkodowania za ewentualne szkody powstałe na nieruchomościach w toku prac budowlanych?

Nie, takie kwestie rozliczane są odrębnie. Istnieje możliwość, że podczas budowy naruszona zostanie gleba lub dojdzie do uszkodzenia np. rowu czy drogi wskutek pracy ciężkiego sprzętu. Wówczas przy udziale biegłych ustalana jest z właścicielem nieruchomości kwota odszkodowania. Taki mechanizm jest zapisany w umowie, co gwarantuje, że każda szkoda będzie zrekompensowana.

Czy umowę można podpisać od razu, podczas pierwszego spotkania z przedstawicielem terenowym?

Tak, ale dotyczy to wyłącznie umowy pierwszej, cywilnoprawnej. Jeśli właściciel zapozna się z jej zapisami na spotkaniu z przedstawicielem terenowym i zaakceptuje je od razu, to może złożyć swój podpis. Otrzyma wówczas jeden egzemplarz umowy, a drugi zatrzyma przedstawiciel. Zawarcie drugiej umowy, w formie aktu notarialnego, wymaga wizyty w kancelarii notarialnej po wcześniejszym ustaleniu terminu. Opłaty notarialne ponosi wykonawca zadania, firma ELEKTROBUDOWA SA.
Powrót