Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Decyzja Wojewody Małopolskiego dla naszej inwestycji

10 sierpnia Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Dzięki temu prace związane z budową linii przesyłowej 2x2x400kV, koniecznej dla poprawy pewności zasilania aglomeracji krakowskiej, będą mogły zostać wykonane już w 2018 roku.

Naszym zamierzeniem jest zrealizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli nieruchomości objętych budową. Niestety, nie jest możliwe wykluczenie hałasu i określonych (w większości tymczasowych) zniszczeń terenu. Harmonogram realizacji przewiduje następujące etapy:

  1. spotkania z właścicielami gruntów objętych budową w celu protokolarnego zinwentaryzowania stanu nieruchomości przed naszym wejściem na teren. W tym celu przeprowadzimy trójwymiarowe skanowania terenu inwestycji z użyciem drona, co pozwoli na lepsze udokumentowanie stanu terenu dla zabezpieczenia interesu właścicieli. Dodatkowo prowadzone będą uzgodnienia z właścicielami nieruchomościami w zakresie zasad dotyczących odbioru wyciętych i pociętych drzew.
  2. geodezyjne wytyczanie obszarów wycinek
  3. wycinki drzew pod budowę linii
  4. wykonanie dróg tymczasowych na czas budowy
  5. właściwe prace budowlane
  6. zakończenie robót i przyłączenie linii do sieci

Powyższe działania rozpoczniemy w listopadzie 2017, a zakończymy w marcu 2019. W miarę postępu robót, będziemy dążyć do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. W przypadku, w którym nie będzie to możliwe, z jakiegokolwiek powodu, naszym obowiązkiem jest wypłata odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości. W tym celu, po zakończeniu prac budowlanych, do wszystkich właścicieli nieruchomości objętych robotami, zgłaszać się będą nasi przedstawiciele celem sfinalizowania wyceny i zapłaty należności za ewentualne zniszczenia budowlane.

Wpisane do ksiąg wieczystych ograniczenia praw rzeczowych dotyczące jedynie prac budowlanych na nieruchomościach, które docelowo nie będą objęte pasem technologicznym budowanej infrastruktury, będą po zakończeniu robót wykreślane z ksiąg na nasz wniosek.

W przypadku wszystkich nieruchomości, których właściciele nie zawarli jeszcze umów o służebność przesyłu, nasi przedstawiciele także po zakończeniu budowy będą ponownie przedstawiać ofertę  zawarcia takiej umowy.

W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, składany będzie przez nas wniosek do organów administracji publicznej o wykonanie operatu przez uprawnionego biegłego oraz wydanie na tej podstawie decyzji o wysokości odszkodowania. Postępowanie takie trwać będzie od kilku do kilkunastu miesięcy. 

W przypadku braku zgody z wydaną przez organ administracji publicznej decyzją, każdej ze stron przysługuje prawo do odwołania. 

Osoby, które do tej pory nie zdecydowały się na obciążenie służebnością przesyłu swoich nieruchomości, a dla których zezwolenie na umieszczenie urządzeń wynika z decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, otrzymają z tego tytułu odszkodowanie w trybie przewidzianym ustawą, tj. niezwłocznie po wykonaniu robót, w oparciu o postępowania administracyjne przeprowadzane przez odpowiedni organ. 

Jednocześnie informujemy, że dla osób tych istnieje jeszcze możliwość wcześniejszego zakończenia procedury odszkodowawczej o ile podejmą one decyzję o ustanowieniu służebności w drodze porozumienia, po którym należne wynagrodzenie wypłacone zostanie bezzwłocznie i zwolnione będzie z utrudnień wynikających z postępowania administracyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z Biurem Elektrobudowy w Skawinie, ul. Energetyków 2. (mateusz.adamczyk@elbudowa.com.pl , tel. 665910093)

 
Powrót