Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Budowa odcinka linii 2x2x400 kV

Realizacja zadania modernizacji i rozbudowy stacji Skawina obejmuje również budowę dwóch krótkich odcinków dwutorowych linii 400 kV o długości ok. 3,5 km. Budowane odcinki linii połączą stację elektroenergetyczną Skawina z linią 400 kV Tucznawa-Tarnów, dzięki czemu stacja zostanie włączona do sieci przesyłowej 400 kV. Doprowadzenie energii elektrycznej o tak wysokim napięciu do stacji Skawina istotnie poprawi warunki zasilania aglomeracji krakowskiej, zwiększy się też stabilność pracy sieci przesyłowej. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych inwestycji w regionie, przyczyniając się tym samym do jego rozwoju.

Przebieg nowego odcinka linii 400 kV uwzględniony jest w obowiązującym w gminie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał także decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Linia 2x2x400 kV to w rzeczywistości dwie dwutorowe linie, które poprowadzone będą bezpośrednio obok siebie. Lokalizując je w ten sposób unika się zajmowania większej ilości terenu. Wzdłuż trasy linii wytyczony zostanie pas technologiczny.

Pas technologiczny to teren wzdłuż linii. W przypadku linii 2x2x400 kV ma on szerokość 120 m. W pasie technologicznym występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu: zabronione jest lokalizowanie budynków mieszkalnych oraz sadzenie wysokich drzew. W związku z budową linii, Wykonawca zadania zobowiązany został do uzyskania służebności przesyłu dla linii 400 kV.

Zobacz mapę
Powrót